Contacto

  

Mtro. J. Carmen Carranco Moreno

Director de la Carrera

mercadotecnia@ucec.edu.mx